Bouwmaterialen van de toekomst

Beurtelings wordt het Belgisch paviljoen in Venetië gebruikt door de twee cultuurgemeenschappen. In 2021 was Vlaanderen aanwezig met een maquettelandschap, in deze editie is de Fédération Wallonie-Bruxelles present met de expo In Vivo. Deze gaat over bouwalternatieven op basis van organische materialen en heeft als ondertitel ‘Living in Mycelium’. De equipe slaagde erin om dit onderzoek te visualiseren in een onverwachte scenografie. 

This article is also available in English. Click here to scroll down to the English part

Het Belgische paviljoen op de Biennale onderzoekt de toekomstmogelijkheden van bouwmaterialen op basis van mycelium Beeld Ugo Carmeni

Auteur Marc Dubois – De internationale tentoonstelling ’The laboratory of the Future’, de 18de editie, is samengesteld door architect, schrijver en activist Lesley Lokko. Daarmee wil zij de grote uitdagingen tonen waarmee het bouwen aan deze wereld wordt geconfronteerd, waaronder die van decarbonisatie en dekolonisatie. 

Naast de centrale expositie die Lzsley Lokko brengt in de Giardini en de Arsenale zijn er de landenpaviljoen die op een of andere wijze aansluiting zoeken bij het vooropgesteld thema. Wat opvalt is dat in tegenstelling tot vorige edities veel minder concrete architectuurprojecten worden getoond. 

Bouwalternatieven op basis van schimmels

Het Belgisch paviljoen is het oudste gebouw in de Giardini van Venetië. Opgetrokken in 1907 werd het een paar keer verbouwd maar de basisstructuur bleef behouden. Het bezit de typologie van een klein klassiek museum met bovenlicht en met aansluitende kamers. 

Het Belgische Paviljoen is het oudste gebouw in de Giardini van Venetië. Beeld Marc Dubois

Gelegen tussen de landenpaviljoens van Spanje en Nederland, laten de curatoren bureau Bento en filosofe Vinciane Despret zien wat bouwalternatieven kunnen zijn op basis van organische materialen. Het vertrekpunt is om een innovatieve en milieuvriendelijke aanpak te introduceren. Het ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen op basis van schimmels (mycelium) die gelijktijdig duurzaam, zelf genererend en tevens goedkoop zijn.

“Laboratory” is door de curatoren bijna letterlijk genomen: het betreft onderzoek naar de toekomstmogelijkheden, niet naar de vorm maar naar de materialen. De gestelde vraag is, hoe denken we over architectuur in een wereld met eindige hulpbronnen? Misschien was een videotoelichting beter geweest dan lange wandteksten. Dit blijft bij een architectuurbiënnale vaak een pijnpunt, een teveel aan teksten. 

Tweede ruimte

Zelfs al is dit onderzoek moeilijk over te brengen naar een groot publiek, toch zal een bezoek aan het paviljoen niet onopgemerkt voorbij gaan. In de centrale ruimte met zenitaal bovenlicht werd een tweede ruimte geconstrueerd. De onderdelen van de houten wand die tot aan het plafond reikt komen uit België. 

Je moet rond deze wand wandelen en aan de achterzijde zijn er twee openingen die toegang verlenen tot de tweede ruimte. Aan de binnenzijde zijn panelen aangebracht van organisch materiaal met akoestische eigenschappen. 

In de centrale ruimte van Belgische paviljoen op de Biennale is een tweede ruimte gecreëerd op basis van het materiaal mycelium Beeld Ugo Carmeni

Zelfherstellende materialen

In de expositie zijn kleine tekeningen van Florian Mathieu opgenomen, die een poëtische toevoeging aan dit onderzoek vormen. In de achterste ruimte vind je ook voorbeelden van zelfherstellende materialen, een onderzoek waaraan de Brusselse Universiteit VUB heeft meegewerkt. Deze installatie binnenin deed mij denken aan de inbreng van het bureau OFFICE KGDVS in 2008 toen rond het paviljoen een tijdelijke muur werd opgetrokken.

Aan de publicatie, in een klein handig pocketformaat, werkten Christine Aventin en Juliette Salme mee. Op de website van het tijdschrift A PLUS is een video te vinden met toelichting van de curatoren en een aantal beelden van de scenografie. 

In het Arsenale is nog een Belgisch / Italiaanse aanwezigheid te vinden: BDR Bureau (Turijn) + Carton123 architecten met het ontwerpproces van de Kappaert school in Zwevegem, het resultaat van een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester en in samenwerking met KULeuven onderzoeksgroep Research (x) Design. Eveneens in het Arsenale presenteert Sammy Baloji een installatie waarin Belgisch Congo het onderwerp is, met daarbij een ontwerp van Henry Lacoste voor de Brusselse expositie 1935. Aan dit Venetië project werkte ook professor Johan Lagae van Gentse Universiteit mee.  

Carlo Scarpa & Venetië

In de bespreking van Harm Tilman wordt reeds verwezen naar de Zwitserse bijdrage ‘Neighbours’. De kunstenaar Karin Sander en architectuurhistoricus Philip Ursprung maakten een opening in de muur van het paviljoen van Bruno Giacometti (1952) om een verbinding te maken met het Venezolaanse paviljoen ontworpen door de Venetiaanse architect Carlo Scarpa. 

Deze laatste deed ook een kleine ingreep in het centraal paviljoen van de Giardini, het voormalige Italiaanse Paviljoen. Scarpa ontwierp in 1952 een kleine tuin met klaterend water, een rustpunt, een plek van verpozing. In alle Biënnales werd deze stilte ruimte met respect bejegend. Ze symboliseerde de band tussen de Dogenstad en het verre Oosten. 

De door Carlo Scarpa in 1952 ontworpen binnentuin van het voormalige Italiaanse paviljoen werd dit jaar aangepakt door Hood Design Studio met een teleurstellend resultaat Beeld Marc Dubois

Deze tuin is dit jaar aangepakt door Hood Design Studio uit Amerika. Het werd een nietszeggende toevoeging waarbij hout op een zeer formele wijze wordt aangewend en aangevuld met banners waarop fragmenten staan uit Venetiaanse schilderijen met daarop personen met een donkere huidskleur. Deze vorm van dekolonisatie is ergerlijk en toont weinig intellectuele waardering voor één van de grootste bouwmeesters die Venetië heeft voortgebracht. 

Misschien vind je dit ook interessant


Building materials of the future

The Belgian pavilion in Venice is used alternately by the two cultural communities. In 2021, Flanders was present with a model landscape, in this edition the Fédération Wallonie-Bruxelles is present with the In Vivo exhibition. This is about building alternatives based on organic materials and is subtitled ‘Living in Mycelium’. The team succeeded in visualizing this research in an unexpected scenography.

The Belgian pavilion at the Biennale investigates the future possibilities of mycelium-based building materials Image Ugo Carmeni

Author Marc Dubois – The international exhibition ‘The laboratory of the Future’, the 18th edition, is curated by architect, writer and activist Lesley Lokko. In doing so, she wants to show the major challenges that building this world faces, including those of decarbonization and decolonization. 

In addition to the central exhibition that Lzsley Lokko presents in the Giardini and the Arsenale, there are the country pavilions that seek to connect in one way or another with the proposed theme. What is striking is that, in contrast to previous editions, far fewer concrete architectural projects are shown.

Mold-based construction alternatives

The Belgian Pavilion is the oldest building in the Giardini of Venice. Built in 1907, it was rebuilt a few times but the basic structure was preserved. It has the typology of a small classical museum with skylight and connecting rooms.

The Belgian Pavilion is the oldest building in the Giardini of Venice. Image Marc Dubois

Located between the country pavilions of Spain and the Netherlands, the curators bureau Bento and philosopher Vinciane Despret show what construction alternatives based on organic materials can be. The starting point is to introduce an innovative and environmentally friendly approach. The development of new building materials based on fungi (mycelium) that are sustainable, self-generating and cheap at the same time.

“Laboratory” has been taken almost literally by the curators: it concerns research into the possibilities for the future, not into the form, but into the materials. The question asked is, how do we think about architecture in a world with finite resources? Perhaps a video explanation would have been better than long wall texts. This often remains a sore point at an architecture biennale, too many texts.

Second space

Even if this research is difficult to transfer to a large audience, a visit to the pavilion will not go unnoticed. A second space was constructed in the central space with zenithal skylight. The parts of the wooden wall that reaches to the ceiling come from Belgium.

You have to walk around this wall and at the back there are two openings that give access to the second room. Panels of organic material with acoustic properties have been installed on the inside.

In the central space of the Belgian pavilion at the Biennale, a second space has been created based on the material mycelium. Beeld Ugo Carmeni

Self-healing materials

The exhibition includes small drawings by Florian Mathieu, which form a poetic addition to this research. In the back room you will also find examples of self-healing materials, a study in which the Brussels University VUB participated. This installation inside reminded me of the contribution of the bureau OFFICE KGDVS in 2008 when a temporary wall was erected around the pavilion.

Christine Aventin and Juliette Salme contributed to the publication, in a small handy pocket format. A video with an explanation by the curators and a number of images of the scenography can be found on the website of the magazine A PLUS.

Another Belgian / Italian presence can be found in the Arsenale: BDR Bureau (Turin) + Carton123 architects with the design process of the Kappaert school in Zwevegem, the result of an Open Call via the Flemish Government Architect and in collaboration with KULeuven research group Research (x ) design. Also in the Arsenale, Sammy Baloji presents an installation in which the Belgian Congo is the subject, including a design by Henry Lacoste for the Brussels exhibition 1935. Professor Johan Lagae of Ghent University also contributed to this Venice project.

Carlo Scarpa & Venice

Harm Tilman’s discussion already refers to the Swiss contribution ‘Neighbours’. The artist Karin Sander and architectural historian Philip Ursprung made an opening in the wall of Bruno Giacometti’s pavilion (1952) to connect with the Venezuelan pavilion designed by the Venetian architect Carlo Scarpa.

The latter also made a small intervention in the central pavilion of the Giardini, the former Italian Pavilion. In 1952 Scarpa designed a small garden with splashing water, a resting place, a place of relaxation. This quiet space was treated with respect in all Biennales. She symbolized the bond between the Doge City and the Far East.

The inner garden of the former Italian pavilion, designed by Carlo Scarpa in 1952, was tackled this year by Hood Design Studio with a disappointing result. Image Marc Dubois

This garden was tackled this year by Hood Design Studio from America. It became a meaningless addition in which wood is used in a very formal way and supplemented with banners containing fragments from Venetian paintings depicting persons with a dark skin colour. This form of decolonization is vexatious and shows little intellectual appreciation for one of Venice’s greatest master builders.

You might also find this interesting