Copyright weggeven of auteurschap beschermen? – Finding New Freedoms in Venetië

De vraag hoe je de wereld een stukje bewoonbaarder kunt maken en welke rol architecten hierin spelen, stond centraal op het panel ‘Finding New Freedoms’ in Venetië. De discussie spitste zich toe op de vraag of en zo ja, hoe dan je auteurschap kunt beschermen of overbrengen.

This article is also available in English. Click here to scroll down to the English part

Panel ‘Finding New Freedoms’, v.l.n.r. Ron Bakker (PLP Architecture), Frederik Jacobs (CONIX RDBM Architects), Dikkie Scipio (KAAN Architecten, Fachhochschule Münster) en Robert Winkel (Mei Architects)

Post-growth oftewel ontgroeien is een idee dat steeds meer aanhangers krijgt. Je komt het tegenwoordig overal tegen, van de stedebouw waarin gezocht wordt naar transformatie en recycling, tot de architectuur waarin architecten iconische gebouwen achter zich laten en prioriteit geven aan de leefbaarheid van de planeet.

Daartegenover staan velen voor wie groei juist de voorwaarde vormt om de duurzaamheidstransitie te realiseren. Hoe zou je die anders kunnen bewerkstelligen, is de redenering. Een ecologisch ontwerp komt alleen in zicht indien voldoende natuurlijk kapitaal kan worden geïnvesteerd in de gebouwde omgeving en de planeet.

Ecologisch vraagstuk

Voor beide standpunten valt wat te zeggen. Interessant in dit verband is de notie van wijlen Bruno Latour, die als de kern van het ecologische vraagstuk ‘de noodzakelijk polemische relatie tussen het systeem van productie en het behoud van een bewoonbare wereld’ ziet.

Dat betekent dat de wens de bewoonbaarheid van de planeet te verbeteren, altijd zal worden afgewogen tegen de mogelijkheid om de productiesystemen mee te krijgen en te hervormen. Op het panel ‘Finding New Freedoms’ in Venetië bleek dat architecten zich in dit spanningsveld op uiteenlopende manieren positioneren.

De prijs van idealen

Robert Winkel stelde dat je je als architect moet bevrijden uit de huidige situatie en het beste zelf kunt gaan ondernemen. Als je bij ontwikkelaars aankomt met eisen van duurzaamheid, biodiversiteit, sociale structuur, etc, dan krijg je al snel het verwijt ambities te stapelen. Winkel is dus zelf ontwikkelaar geworden. 

Op dit moment werkt Winkel met zijn team  in Rotterdam aan Sawa, het eerste houten woongebouw van Nederland. In dit gebouw wil hij al zijn idealen realiseren. Hij tekent daarbij echter aan dat dit alleen mogelijk is door genoegen te nemen met geringere marges. Idealen hebben een prijs.

Robert Winkel: ‘Architecture is not an aim, but a means to a better future’

Vrijheid in het detail

Frederik Jacobs is samen met zijn bureau betrokken bij de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen in de regio Brussel. Doordat in deze opgave 80 tot 90 procent van de gebouwen blijft behouden, ontstaat de nodige vrijheid om architectonisch na te denken over meervoudig gebruik, alsmede de details van het gebouw.

In Brussel is een kantoorgebouw uit de jaren zestig dat voor vele Brusselaars een trauma vormt, getransformeerd in een open en licht gebouw dat een positieve impact heeft op de omgeving. De aanpak is succesvol gebleken, zowel naar de stad toe die nu een sloopverbod heeft ingesteld, als naar de opdrachtgever die een portfolio met 22 bestaande gebouwen heeft verworven en op dezelfde weg voort wil gaan.

Frederik Jacobs: ‘In transformation assignments, freedoms are found in the details of the building’

Ontwerpen met de natuur

Ron Bakker zoekt in ieder project die gebieden op waarin architectuur een overlap heeft met aangrenzende disciplines. Volgens hem zijn alleen op deze over elkaar heen vallende terreinen de noodzakelijke innovaties denkbaar. In zijn rol als communicator is een architect als geen ander in staat om opdrachtgevers te overtuigen van de betekenis hiervan. Een paar jaar gelden is met dit doel voor ogen PLP Lab opgezet.

Volgens Bakker treden we na het Antropoceen nu het Symbioceen binnen, een tijdperk waarin wordt ontworpen in en met de natuur. Tijdens de Clerkenwell Design Week presenteert PLP Lab een installatie van Mycelium blokken die ‘gekweekt’ zijn in met de 3D printer gemaakte bekistingen. Dergelijke natuurlijke materialen kunnen naderhand weer worden teruggeven aan de bossen.

Ron Bakker: ‘Only innovations allow us to contribute to an habitable planet’

Intrinsieke waarde van architectuur 

Voor Dikkie Scipio is architectuur zelf het gebied dat een architect de meeste vrijheid biedt. Architecten komen echter steeds vaker in posities terecht waarin ze gevraagd worden omvangrijke programma’s van eisen vorm te geven en verfraaien. Voor haar een reden om te beginnen aan een zoektocht naar de intrinsieke of toegevoegde waarde van de architectuur. 

Architecten moeten hun vakgebied terugveroveren, aldus Scipio. Inzet zijn gebouwen die omarmd worden door de mensen die ze gebruiken en ze willen behouden. Als architect moet je voor de eeuwigheid bouwen, niet omwille van eigen glorie, maar van de kwaliteit van de samenleving en de gebouwde omgeving.

Dikkie Scipio: ‘Architects must reclaim their field’

Auteurschap beschermen of opgeven?

In de discussie over de vraag wat architectuur kan betekenen binnen de opgave de wereld bewoonbaar te maken (Latour), speelt het auteurschap een belangrijke rol. De discussie die ik met de vier leden van het panel voerde, spitste zich toe op de vraag of en en hoe je dit kunt beschermen of overbrengen. 

Daarbij clashten Robert Winkel en Dikkie Scipio. Terwijl de laatste het auteurschap niet wil opgeven, stelde Winkel dat je als architect na oplevering van het gebouw juist wel je copyright moet weggeven. Als mensen gebouwen willen veranderen, moet dat ten allen tijde mogelijk zijn. Scipio was het met dit laatste eens, maar vind ook dat je niet het kind met het badwater moet weggooien. In haar optiek dien je als architect de ernst van je vakgebied te beschermen.

In het verlengde daarvan hield Frederik Jacobs het pleidooi om je bij iedere opgave in de keuzes van de oorspronkelijke architect te verdiepen. Het ontwerpproces van Multi in Brussel is daarvan een goed voorbeeld. Misschien kun je bij ieder gebouw behalve de materialen, ook de ideeën vastleggen in een code, opperde Jacobs. Iedere volgende architect zou bij de transformatie opgave dankbaar gebruik kunnen maken van een dergelijke code.

Ron Bakker ten slotte stelde voor om toch vooral ‘voorbij’ het copy right te gaan. De discussie over ‘intellectual property’ is aan hem niet besteed. Architecten citeren, leren en jatten van elkaar, gebruiken elementen en gebruiken ze bij bewezen waarde opnieuw. Voor hem heeft een architect geen reden te veronderstellen iets moois te moeten maken dat voor altijd op de planeet blijft staan.  

Panel ‘Finding New Freedoms’

Het panel Finding New Freedoms vond plaats op donderdag 18 mei 2023 in Palazzo Contarini Polignac, als onderdeel van Berührungspunkte, een ontmoetingspunt voor architecten in Venetië. 

Leden van het panel waren: Ron Bakker, mede-oprichter van PLP architecture in London, Frederik Jacobs mede-directeur van CONIX RDBM Architects in Brussel, Robert Winkel, oprichter van Mei Architects in Rotterdam en Dikkie Scipio, mede-oprichter van KAAN Architecten in Rotterdam en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de Fachhochschule Münster.

Het panel werd gemodereerd door Marianne van der Sande en Harm Tilman (Viva Architectuur).

Panel discussion ‘Finding New Freedoms’: ‘Should architects hold on to their copy rights or give them up?’

Misschien vind je dit ook interessant:


Giving away copyright or protecting authorship? – Finding New Freedoms in Venice

The question of how to make the world a bit more habitable and what role architects play in this was the central question at the panel ‘Finding New Freedoms’ in Venice. The discussion focused on whether and, if so, how you can protect or convey authorship.

Panel ‘Finding New Freedoms’, v.l.n.r. Ron Bakker (PLP Architecture), Frederik Jacobs (CONIX RDBM Architects), Dikkie Scipio (KAAN Architecten, Fachhochschule Münster) en Robert Winkel (Mei Architects)

Post-growth or outgrowth is an idea that is gaining more and more followers. You see it everywhere these days, from urban planning that seeks transformation and recycling, to architecture in which architects leave iconic buildings behind and prioritize the liveability of the planet.

On the other hand, there are many for whom growth is precisely the condition for realizing the sustainability transition. How else could you achieve this, is the reasoning. An ecological design only comes into view if sufficient natural capital can be invested in the built environment and the planet.

Ecological issue

There is something to be said for both points of view. Interesting in this context is the notion of the late Bruno Latour, who sees as the core of the ecological question “the necessary polemical relationship between the system of production and the maintenance of a habitable world”.

That means that the desire to improve the habitability of the planet will always be weighed against the possibility of getting along and reforming the production systems. The panel ‘Finding New Freedoms’ in Venice showed that architects position themselves in various ways in this field of tension.

The price of ideals

Robert Winkel stated that as an architect you have to free yourself from the current situation and start your own business. If you approach developers with requirements of sustainability, biodiversity, social structure, etc., you will soon be accused of stacking ambitions. Winkel has therefore become a developer herself.

Winkel is currently working with his team in Rotterdam on Sawa, the first wooden residential building in the Netherlands. He wants to realize all his ideals in this building. He notes, however, that this is only possible by settling for smaller margins. Ideals have a price.

Robert Winkel: ‘Architecture is not an aim, but a means to a better future’

Freedom in the detail

Frederik Jacobs and his office are involved in the transformation of vacant office buildings in the Brussels region. Because 80 to 90 percent of the buildings will be preserved in this assignment, the necessary freedom is created to think architecturally about multiple use, as well as the details of the building.

In Brussels, a 1960s office building that is a trauma for many residents has been transformed into an open and light building that has a positive impact on the environment. The approach has proven successful, both for the city, which has now imposed a demolition ban, and for the client, who has acquired a portfolio of 22 existing buildings and wants to continue on the same path.

Frederik Jacobs: ‘In transformation assignments, freedoms are found in the details of the building’

Designing with nature

Ron Bakker seeks out those areas in every project in which architecture overlaps with neighboring disciplines. According to him, the necessary innovations are only conceivable in these overlapping areas. In his role as communicator, an architect is uniquely able to convince clients of the significance of this. A few years ago, PLP Lab was set up with this goal in mind.

According to Bakker, after the Anthropocene, we are now entering the Symbiocene, an era in which design is done in and with nature. During the Clerkenwell Design Week, PLP Lab presents an installation of Mycelium blocks that have been “grown” in formwork made with the 3D printer. Such natural materials can be returned to the forests afterwards.

Ron Bakker: ‘Only innovations allow us to contribute to an habitable planet’

Intrinsic value architecture

For Dikkie Scipio, architecture itself is the area that offers an architect the most freedom. However, architects are increasingly finding themselves in positions in which they are asked to shape and embellish extensive programs of requirements. For her, this is a reason to embark on a search for the intrinsic or added value of architecture.

Architects must reclaim their field, says Scipio. The stakes are buildings that are embraced by the people who use them and want to keep them. As an architect you have to build for eternity, not for the sake of your own glory, but for the quality of society and the built environment.

Dikkie Scipio: ‘Architects must reclaim their field’

Protect or give up authorship?

In the discussion about the question of what architecture can mean within the task of making the world habitable (Latour), authorship plays an important role. The discussion I had with the four members of the panel focused on whether and how you can protect or convey this.

Robert Winkel and Dikkie Scipio clashed. While the latter does not want to give up authorship, Winkel stated that as an architect you should give away your copyright after completion of the building. If people want to change buildings, they should be able to do so at any time. Scipio agreed with the latter, but also believes that you should not throw the baby out with the bathwater. In her view, as an architect you have to protect the seriousness of your field.

In line with this, Frederik Jacobs pleaded with each assignment to delve deeper into the choices of the original architect. The design process of Multi in Brussels is a good example of this. Perhaps for every building you could not only record the materials, but also the ideas in a code, Jacobs suggested. Every subsequent architect could make grateful use of such a code in the transformation assignment.

Finally, Ron Bakker suggested going ‘beyond’ the copy right. The discussion about ‘intellectual property’ is not for him. Architects quote, learn and steal from each other, use elements and reuse them if they prove to be of value. To him, an architect has no reason to suppose that he has to create something beautiful that will remain on the planet forever.

Panel ‘Finding New Freedoms’

The ‘Finding New Freedoms’ panel took place on Thursday, May 18, 2023 at Palazzo Contarini Polignac, as part of Berührungspunkte, a meeting point for architects in Venice.

Panel members were: Ron Bakker, co-founder of PLP architecture in London, Frederik Jacobs co-director of CONIX RDBM Architects in Brussels, Robert Winkel, founder of Mei Architects in Rotterdam and Dikkie Scipio, co-founder of KAAN Architecten in Rotterdam and Professor of Architectural Design at the Fachhochschule Münster.

The panel was moderated by Marianne van der Sande and Harm Tilman (Viva Architecture).

Panel discussion ‘Finding New Freedoms’: ‘Should architects hold on to their copy rights or give them up?’

You might also find this interesting: