Gaat het Ministerie van Ruimte er komen?

Vandaag gaat de informatie onder leiding van Herman Tjeenk Willink van start. Inzet zijn het creëren van een andere bestuursstijl en het verbeteren van de verhoudingen tussen parlement en regering. Zullen ook de leefomgeving en de nieuwe minister van Ruimte onderwerp van de besprekingen zijn?

Nederland als grote hagelslag

Het vorige College van Rijksadviseurs pleitte eind vorig jaar voor de aanstelling van een minister van Ruimte. Volgens rijksadviseur Berno Strootman moet deze minister geen aparte sector gaan bestieren, maar de belangen van volkshuisvesting, landbouw en natuur tegen elkaar afwegen. Als Den Haag niet snel de regie pakt bij de ruimtelijke ontwikkeling, dan wordt Nederland ‘één grote hagelslag’, aldus Strootman. Lees het interview met Strootman in de Volkskrant

Grote opgaven

Nederland staat voor grote opgaven: ruimte voor nieuwe woningen, aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, landbouw die op haar grenzen stuit en biodiversiteit die onder druk staat. Volgens het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte‘ van het Planbureau voor de Leefomgeving zal de regering de leiding moeten nemen bij het maken van de urgente ruimtelijke keuzes. De Vitruviaanse balans tussen gebruikswaarde, beleningswaarde en toekomstwaarde zou hierbij leidraad moeten zijn, aldus het PBL. De woningbouwopgave zou onderdeel moeten zij van een breed gedragen verstedelijkingsstrategie. Op donderdag 8 april 2021 presenteerden onderzoekers dit rapport. De presentatie ook worden teruggekeken:

Bouwen of wonen

Vanuit de bouwlobby wordt gepleit voor een ministerie van bouwen. Dat moet zich bezig houden met de één miljoen te bouwen woningen. Naast nieuwbouw moet volgens Onno Dwars, directeur bij Ballast Nedam Development, ook “de bestaande woningvoorraad op de schop met behulp van midden- en kleinbedrijven die de gebouwde omgeving kunnen upgraden. Geleid door een rijksbouwmeester met visie voor bestaande wijken.” Lees verder in Cobouw

Little C in Rotterdam Beeld Harm Tilman

Gezonde bodems, gevarieerde landschappen en biodiversiteit

Voormalig CDA-minister van Landbouw Cees Veerman pleit als woordvoerder van de initiatiefgroep voor een een nationaal plan dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord. De groep ziet dit als de enige logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Lees verder

Proeftuin Agro-ecologie en Technologie, Noordoostpolder Beeld Harm Tilman

Instituut voor ruimte

Architecten Rudy Uytenhaak en Bart Mispelblom Beyer achten de terugkeer van VROM in de vorm van een minister van Ruimte niet voldoende. Er is meer nodig om op een structurele manier na te denken over de schaarse ruimte: een Rijksinstituut voor de Ruimte. Een onafhankelijk instituut met voldoende macht om de invloed van de sectorale belangen om te buigen naar gemeenschappelijke belangen. Lees verder

Drie V’s

In een debat in Pakhuis De Zwijger formuleerde rijksadviseur Wouter Veldhuis drie V’s voor de toekomstige minister: 1. Vooruitkijken, de noodzaak om een visie te ontwikkelen voor de lange termijn om de komende jaren de juiste afwegingen te kunnen maken. 2. Verbinden, van grote transitie opgaven, en verschillende ministeries, provincies en gemeenten. 3. Verbeteren, van financiering en andere instrumenten (zoals de Omgevingswet) zodat de burger beschermd wordt en de ruimte krijgt om mee te denken over en zelf vorm te geven aan de eigen leefomgeving.

Actualiteit van de Randstad

Volgens Daan Roggeveen, oprichter van More Architecture, is het hoog tijd voor meer regie en heldere ruimtelijke keuzes in Nederland Sinds kort schrijf hij op basis van de ervaringen die hij opdeed in China, een wekelijkse brief aan de toekomstige minister van Ruimte op de website van Vastgoedmarkt. In zijn laatste brief vraagt hij de toekomstige minister van VROM om het heldere concept van de Randstad te gebruiken. Lees zijn laatste brief op Vastgoedmarkt

Toekomst van Nederland

In ‘De toekomst van Nederland’ formuleert Rijksbouwmeester Floris Alkemade harde en fundamentele kritiek op de heersende bestuurscultuur. De kortzichtigheid van het beleid leidt tot roofbouw op de planeet en op de samenleving. Met prachtige citaten: ‘Alsof het land is overgedragen aan bijziende accountants.’ Alkemade combineert zijn systeemkritiek met concrete ideeën voor verandering en gebruikt de kracht van de verbeelding om tot een hoopvol maar toch realistisch toekomstbeeld voor Nederland te komen. Alkemade voor Minister? Lees nog eens de bespreking van Floor Milikowski in de Groene